ขั้นตอนการผลิต

Sumipex®TL เป็นแผ่นอะครีลิกที่ผลิตจาก Methyl Methacrylate Monomerบริสุทธิ์ ซึ่งผ่านกระบวนการ 9 ขั้นตอน

โดยในทุกๆ ขั้นตอนผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

9 process