06/07/2017 CSR บริจาคอุปกรณ์ การเรียน โต๊ะ ตู้เอกสาร ให้กับ โรงเรียน ที่ ขาดแคลน

20170706_144143

กิจกรรม CSR บริจาค อุปกรณ์ การเรียน โต๊ะ
ตู้เอกสาร ให้กับ โรงเรียน ที่ ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวล่า
14:00 น. ทาง บริษัท ซูมิเพ็กซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ ดำเนินการ ส่งมอบ
อุปกรณ์ การศึกษา โต๊ะ ตู้ ชั้นวางหนังสือ ซึ่งเป็น อุปกรณ์ ที่
เคยใช้งานอยู่ แต่ ทางบริษัท ยินดี มอบให้ ทาง โรงเรียน คลอง เสาธง เพื่อ เป็น
ประโยขน์ ต่อ โรงเรียน คณะครู และ นักเรียน เพื่อ นำไปใช้เป็นประโยชน์ ในทาง
การศึกษา ต่อไป โดย อุปกรณ์ เหล่านั้น ทางบริษัท ไม่ได้ ใช้ อีกต่อไป
เนื่อง ด้วย มีการปรับเปลียนอุปกรณื โต๊ะ ทำงาน ตู้ เอกสาร ใหม่ จึง ตัดสินใจ
มอบ ให้ กับ ทาง โรงเรียน เพื่อเป็น สาธารณะ ประโยชน์ ต่อ นักเรียน และ คณะครู

บริษัท ฯ ได้ เล็งเห็น ประโยชน์ส่วนเพิ่ม
เพื่อรังสรรค์ สังคม โดยการแบ่งปันโอกาส ต่างๆ เช่น ดำเนินการในวันนี้ ซึ่ง
เป็น การมอบโอกาส ที่ ดี อีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือสังคม ในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน

บริษัท ได้ คัดเลือกโรงเรียน คลองเสาธง เพราะ
เป็น โรงเรียน ที่ ยัง มีความจำเป็น ที่ รอรับ การช่วยเหลือ จาก ภาคเอกชน อยุ่
และ ทาง บรืษัท ซูมิเพ็กซ์

ก็มีส่วนเติมเต็ม โอกาสเหล่านั้น ใน วันนี้เช่นกัน